Κωδικός Αριθμός: 700097

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Καραβίτης Νικόλαος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αρχίζουμε με τη μελέτη της συμπεριφοράς της επιχείρησης και τη θεωρία παραγωγής και κόστους. Στόχος είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, τόσο σε ανταγωνιστικό όσο και σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Θα διαχωρίσουμε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του κέρδους σε δύο μέρη, το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής μιας οποιαδήποτε ποσότητας προϊόντος και στη συνέχεια θα δούμε πως επιλέγεται το πλέον κερδοφόρο επίπεδο προϊόντος. Θα μελετήσουμε πως προκύπτει η καμπύλη προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης από τη συνάρτηση κόστους της, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μεγιστοποίησης του κέρδους. Τέλος, θα διερευνήσουμε την καμπύλη προσφοράς του κλάδου. Ακολούθως εξετάζουμε τη δομή διαφόρων μορφών αγοράς (μονοπώλιο, μονοψώνιο, ολογοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Besanko, D., Braeutigam, R., Μικροοικονομική, εκδ. Gutenberg.

Varian, H., Μικροοικονομική. Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, εκδ. Κριτική.

Chacholiades, Μ., Μικροοικονομική (Τόμος ΙΙ), εκδ. Κριτική.