Κωδικός Αριθμός: 700035

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – Υπ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερµηνευθούν θέματα που αφορούν την Μικροοικονομική ανάλυση. Στην αρχή επιχειρείται μια εισαγωγή στη Μικροοικονομική, και εξετάζεται η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και η ελαστικότητα. Στη συνέχεια, μελετάται  το μοντέλο µίας συγκεκριµένης αγοράς και η θεωρία του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού, οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας, οι καµπύλες αδιαφορίας και τέλος η άριστη επιλογή. Επίσης, εξετάζεται πως µεταβάλλεται η επιλογή του καταναλωτή για ένα αγαθό όταν µεταβάλλεται η τιµή του αλλά και ειδικά θέματα όπως τα αγαθά Giffen. Τέλος, παρουσιάζεται  το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηµατικό αποτέλεσµα (εξίσωση Slutsky, εξίσωση Hicks), ενώ γίνεται εισαγωγή στη θεωρία παραγωγής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Besanko, D., Braeutigam, R., Μικροοικονομική, εκδ. Gutenberg.

Varian, H., Μικροοικονομική. Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, εκδ. Κριτική.

Chacholiades, Μ., Μικροοικονομική (Τόμος ΙΙ), εκδ. Κριτική.