Κωδικός Αριθμός: 700215

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Κόρδας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι είναι η περαιτέρω εμβάθυνση σε Οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές.  Πέρα από την θεωρία του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να γράψουν μια σύντομη εργασία εκτιμώντας ένα οικονομετρικό υπόδειγμα με πραγματικά στοιχεία. A. ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ: Συνέπεια, Ασυμπτοτική κατανομή, Έλεγχος Υποθέσεων. Α. ΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Υποδείγματα LOGIT και PROBIT. B. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ : Υπόδειγμα TOBIT. Γ. ΠΟΣΟΣΤΟΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ : Quantile Regression. E. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: STATA και R.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2), συγγραφέας Γ. Χρήστου, εκδ. Gutenberg.

Εισαγωγή στην Οικονομετρία – Ασκήσεις, συγγραφέας Γ. Χρήστου, εκδ. Gutenberg.