Κωδικός Αριθμός: 700109

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Κόρδας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των Γραμμικών μοντέλων και της εφαρμογής τους σε οικονομικές έρευνες. Οι εφαρμογές επεκτείνονται σε πολλούς άλλους τομείς και χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές, ιατρικές, επιχειρησιακές και εν γένει επιστημονικές έρευνες. A. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: Βασικές έννοιες, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων. Β. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: Μέθοδοι και κριτήρια επιλογής βέλτιστου γραμμικού μοντέλου, έλεγχος υπολοίπων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων, βασικές χρήσεις των γραμμικών μοντέλων. Γ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Μη Γραμμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτηση, Ενδογένεια, Πολυσυγραμμικότητα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Οικονομετρία (τόμοι 1 & 2), συγγραφέας Γ. Χρήστου, εκδ. Gutenberg.

Εισαγωγή στην Οικονομετρία – Ασκήσεις, συγγραφέας Γ. Χρήστου, εκδ. Gutenberg.