Κωδικός Αριθμός: 700022

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων:

Περιεχόμενο μαθήματος

Η έννοια της κρατικής πολιτικής – Η έννοια της οικονομικής πολιτικής – Οι σχέσεις της οικονομικής πολιτικής με τη θετική και δεοντολογική οικονομική – Οι φορείς της οικονομικής πολιτικής – Οι γενικές επιδιώξεις, οι σκοποί και οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής:  Ταξινόμηση των σκοπών της οικονομικής πολιτικής σε συγκυριακούς και διαρθρωτικούς, τρόποι ποσοτικοποίησης των σκοπών ή έκφρασης των στόχων της οικονομικής πολιτικής – Τα μέσα και τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής: Ταξινόμηση των μέσων της οικονομικής πολιτικής – Πολιτική οργάνωση και οικονομική πολιτική – Η Λογική της Οικονομικής Πολιτικής – Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής – Ποσοτική και ποιοτική οικονομική πολιτική – Τα υποδείγματα οικονομικής πολιτικής – Το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής – Οι περιορισμοί του οικονομικού συστήματος – Η αποτελεσματικότητα των μέσων της οικονομικής πολιτικής – Η έννοια της συνεπούς οικονομικής πολιτικής. Εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο των βασικών σκοπών της οικονομικής πολιτικής με έμφαση στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας – Επιδιωκόμενες και πραγματικές τιμές των στόχων της οικονομικής πολιτικής – Η έννοια της άριστης οικονομικής πολιτικής – Η οικονομική πολιτική στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Τα οφέλη και το κόστος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οικονομική Πολιτική, συγγραφέας Ι. Βαβούρας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.