Κωδικός Αριθμός: 700046

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Δεν διδάσκεται κατά το ακαδ. έτος 2019-20

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Οικονομική των Διεθνών Ενοποιήσεων, είναι εξειδικευμένος κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης και ασχολείται με τη διερεύνηση του φαινομένου των διακρατικών οικονομικών ενοποιήσεων.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διάφορες μορφές ή τύποι οικονομικής ενοποίησης, αναλύονται οι στρατηγικές σχηματισμού τους, οι σκοποί στους οποίους αποβλέπουν, οι παράγοντες οι οποίοι τις προκαλούν και αξιολογείται η σημασία τους και, τέλος, αναλύεται η θεωρία των Διεθνών Οικονομικών Ενοποιήσεων του Viner και διερευνώνται οι οικονομικές επιπτώσεις της επιβολής δασμών.

Επίσης εξετάζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, αναπτύσσεται μία οριζόντια και μία τομεακή πολιτική της ΕΕ.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οικονομική των Διεθνών Ενοποιήσεων, συγγραφέας Στ. Θεοφανίδης, εκδ. Παπαζήση.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτικές, συγγραφέας: Ν. Μούσης, εκδ. Παπαζήση.