Κωδικός Αριθμός: 700016

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο Οικονομικός Προγραμματισμός, σαν ορθολογική διαδικασία κατανομής των διαθέσιμων παραγωγικών μέσων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων έχει εφαρμογή τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη οικονομίες. Ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και διαρθρωτικών κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.

Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στα εξής: Έννοια και Ρόλος – Διάκριση – Χρονική Διάσταση – Σκοποί –Μέσα του Οικονομικού Προγραμματισμού. Οικονομικός Προγραμματισμός και υποδείγματα Οικονομικής Πολιτικής. Εφικτότητα – Συνέπεια – Αριστοποίηση των Οικονομικών Προγραμμάτων, Γραμμικός μη Γραμμικός Προγραμματισμός, Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, πολλαπλασιαστές Lagrange. Έμφαση δίνεται στον μικροοικονομικό προγραμματισμό, που αποβλέπει στην επιλογή των συγκεκριμένων σχεδίων επένδυσης με σκοπό την πραγματοποίηση των γενικών στόχων του μακροοικονομικού προγραμματισμού.

Στα πλαίσια αυτά η δομή του μαθήματος αποτελείται από τρεις ενότητες: Στην πρώτη, εξαντλείται σε θεωρητικό επίπεδο το περιεχόμενο των παραπάνω αναφορών, ενώ στην δεύτερη και τρίτη ενότητα, αναπτύσσονται τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο κατά το στάδιο κατασκευής των οικονομικών προγραμμάτων, όσο και κατά την διαδικασία αριστοποίησης αυτών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οικονομική Πολιτική: Θεωρητική Εισαγωγή, Μέρος Β΄ (Β΄ Συμπληρωμένη έκδοση), συγγραφέας Ι. Βαβούρας, εκδ. Παπαζήση.