Κωδικός Αριθμός: 700092

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων και εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες αφορούν τις σύγχρονες και καινοτόμες θεματικές ενότητες του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. Η σύνθεση γνώσεων και η αποτύπωσή τους στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας για μια αποτελεσματικά διοικούμενη οικονομική μονάδα του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κέφης Β. – Παπαζαχαρίου Π., Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan, εκδ. Κριτική.

Κέφης Β., Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική.