Κωδικός Αριθμός: 700170

Εξάμηνο Σπουδών:

Διδάσκοντες: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Το δικαίωμα αναφοράς στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Ο θεσμός του Ombudsman. Η θεωρία των Ανεξάρτητων Αρχών και η αποτελεσματικότητά τους στην προστασία των πολιτών. Οργάνωση, Διοίκηση και Συνταγματική κατοχύρωσή τους. Εξετάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτίμηση του έργου τους ως προς την βελτίωση των σχέσεων κράτους- πολίτη, μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις που καταθέτουν οι Ανεξάρτητές Αρχές. Ο συνήγορος του πολίτη.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Έλεγχος Διοίκησης τόμος Α, έκδοση Β΄, συγγραφέας Ε. Μπέσιλα -Μακρίδη, εκδ. Σάκκουλας.