Κωδικός Αριθμός: 700232

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια του Χώρου Ελευθερίας ,Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Ιστορική αναδρομή: Από τις Συμφωνίες Schengen, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας και της Λισαβόνας. Η δομή και τα όργανα στο ΧΕΑΔ. Τα σύνορα: εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα του Χώρου. Η διάβαση των συνόρων και ο Frontex. Θεμελιώδη δικαιώματα και ΧΕΑΔ. Το άσυλο: από το Δουβλίνο στη Λισαβόνα και το παράγωγο δίκαιο. Η μετανάστευση: Κοινή μεταναστευτική πολιτική; Η δικαστική συνεργασία (αστικές, ποινικές υποθέσεις, Eurojust). Η αστυνομική συνεργασία (Σύστημα Πληροφοριών Schengen, Europol).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δον. Παπαγιάννη, Ο χώρος της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Σάκκουλας.

Δον. Παπαγιάννη, Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εκδ. Σάκκουλας.

Στ. Περράκης (επιμέλεια), Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ (πρακτικά ημερίδας), εκδ. Σάκκουλας.