Κωδικός Αριθμός: 700186

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκουσα: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Το πρόβλημα της ανεργίας. Αίτια της ανεργίας. Οι διεθνείς διαστάσεις της ανεργίας. Θεωρίες για την ανεργία. Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της ανεργίας. Πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα. Οι εργασιακές σχέσεις και η ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια και το περιεχόμενο της ευελιξίας της εργασίας και οι επιμέρους εκφράσεις της. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και ο ρόλος της ευελιξίας στην αύξηση της απασχόλησης. Οι κυριότερες εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πολιτική Απασχόλησης – Πεδίο Σύζευξης της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, συγγραφείς Μ. Καραμεσίνη, Ι. Κουζής κ.λ.π., εκδ. Δαρδανός.