Κωδικός Αριθμός: 700049

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Βαβούρας Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διερεύνηση των εννοιών της οικονομικής μεγέθυνσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης και των σχέσεών τους με την εκβιομηχάνιση. Η κριτική ανάλυση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (συνολικού ή κατά κεφαλή) ως μέτρου της οικονομικής ανάπτυξης. Το πρόβλημα της μέτρησης του βαθμού της οικονομικής ανάπτυξης. Η εξέταση των παραγόντων που περιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη στις διάφορες χώρες. Η συστηματική διερεύνηση της συμβολής της απασχόλησης στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η συστηματική διερεύνηση της συμβολής της τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η αναλυτική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της ποιότητας της διακυβέρνησης και του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης: Οικονομική και Θεσμική Προσέγγιση, Δεύτερη Βελτιωμένη Έκδοση, συγγραφέας Ι. Βαβούρας, εκδ. Παπαζήση.