Κωδικός Αριθμός: 700037

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, των εννοιών της γραφειοκρατίας, παραοικονομίας, φοροδιαφυγής διακυβέρνησης και της διαφθοράς και των επιπτώσεών της στην οικονομική πολιτική. Η εξέταση των εννοιών της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών και του πληθωρισμού, το ζήτημα της μέτρησης του πληθωρισμού, οι σχέσεις πληθωρισμού και ανεργίας, τα αίτια του πληθωρισμού. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Η εξέταση των εννοιών της πλήρους απασχόλησης και της ανεργίας, η μέτρηση της ανεργίας, τα είδη της ανεργίας. Η ανάλυση των διεθνών λογαριασμών της οικονομίας και συγκεκριμένα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και των προβλημάτων με τα οποία συνδέονται. Η εξέταση του προβλήματος της οικονομικής μεγέθυνσης. Όλα τα παραπάνω ζητήματα αναλύονται με αναφορά στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ, της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Οικονομική Πολιτική, συγγραφέας Ι. Βαβούρας, εκδ. Παπαζήσης.