Κωδικός Αριθμός: 700237

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ

Διδάσκουσα: Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία του νέου νομοθετικού καθεστώτος της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη δημόσια διοίκηση. Το μάθημα πραγματεύεται τις εξής ενότητες: 1. Η έννοια των προσωπικών δεδομένων και η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2. To νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, 3. Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 4. Οι νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 5. Τα ανανεωμένα δικαιώματα για τους πολίτες και οι ενισχυμένες υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, 6. Η αρχή της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, 7. Τα ανοικτά δεδομένα, 8. Δημόσιο συμφέρον και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 9. Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, 10. Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 11. Διαχείριση οικονομικών δεδομένων και φορολογική πολιτική, 12. Το νέο καθεστώς των κυρώσεων, 13. Ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων στη δημόσια διοίκηση, 14. Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, 15. Η διαδικασία συμμόρφωσης της διοίκησης στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία