Κωδικός Αριθμός: 700125

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της Επαγωγικής Στατιστικής και συγκεκριμένα στοιχεία Δειγματοληψίας, Εκτιμητικής και Ελέγχου Υποθέσεων. Οι έννοιες και οι μέθοδοι αυτοί αποτελούν τη βάση κάθε Στατιστικής έρευνας που στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων από δείγμα για πληθυσμό (Στατιστικές έρευνες-ΕΣΥΕ, Έρευνες αγοράς, Δημοσκοπήσεις, Exit Polls, κ.λπ. Επίσης αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην Οικονομετρία και τη γενικότερη μελέτη στοχαστικών μοντέλων. Διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα: A. Δείγματα και Δειγματικές κατανομές: Βασικές έννοιες (Δείγμα, Πληθυσμός, Παράμετροι, κλπ.), Παράγωγες κατανομές (χ2, t-student, F), Κεντρικό οριακό θεώρημα. B. Εκτιμητική: Μονότιμη σημειακή εκτίμηση (Αμεροληψία, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, Φράγμα Cramer-Rao, Επάρκεια, Συνέπεια, ασυμπτωτικές ιδιότητες, Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών, Διαστήματα εμπιστοσύνης για πληθυσμιακούς μέσους, διασπορές και συναρτήσεις αυτών (διαφορές, λόγοι). Γ. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Βασικές έννοιες (σφάλματα, επίπεδα, ισχύς, υποθέσεις, κλπ.), Λήμμα Neyman-Pearson, Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχοι για πληθυσμιακές παραμέτρους όπως μέσοι , ποσοστά, διασπορές και συναρτήσεις αυτών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ανάλυση δεδομένων με χρήση R, συγγραφέας: Δημήτρης Φουσκάκης, εκδ. Τσότρας