Κωδικός Αριθμός: 700123

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η χρήση βασικών εννοιών και εφαρμογών της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Καλύπτονται θέματα της θεωρίας πιθανοτήτων και των κατανομών τυχαίων μεταβλητών, όπως θεωρία συνόλων, συνδυαστική ανάλυση, ορισμοί και εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων, δεσμευμένη πιθανότητα, και ανεξαρτησία ενδεχομένων, θεώρημα Bayes και θεώρημα ολικής πιθανότητας, μέτρα, κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών (Bernouli, διωνυμική, Poisson, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, υπεργεωμετρική), κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών (ομοιόμορφη, κανονική, εκθετική). Δίνεται έμφαση στην παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων – εφαρμογών στατιστικής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της επαγγελματικής, επιστημονικής, κοινωνικής και καθημερινής μας ζωής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων με τη χρήση της R, συγγραφέας Γιώργος Πετράκος, εκδ. Τσότρας