Κωδικός Αριθμός: 700194

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ικανότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και μεγιστοποίησης της απόδοσης αποτελεί θεμελιώδη αναγκαιότητα για τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη. Το μάθημα «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικών και σχεδιαστικών ικανοτήτων από τους ηγέτες των ομάδων. Από την έρευνα, τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου (strategic plan) έως την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή του, όλα τα θέματα εφαρμογής και εξέλιξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής εξηγούνται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παπαδάκης Β. Μ., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, τόμος Α’, εκδ. Μπένου.

Johnson G.-Scholes K.-Whittington R., Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, επιμ. Ν. Κωνσταντόπουλος, μεταφ. Η. Νικολάου, εκδ. Κριτική.