Κωδικός Αριθμός: 700221

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ ΥΕ.

Διδάσκοντες: Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής
Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Η ιστορική έρευνα, ανάλυση, ερμηνεία και εξέλιξη των διοικητικών συστημάτων της Χώρας. Η έρευνα και παρουσίαση από την άποψη της συνταγματικής, αλλά και της νομοθετικής κατοχύρωσης των υφισταμένων διοικητικών συστημάτων και η ανάλυση των επιμέρους ρυθμίσεων. Η παρουσίαση και η εξέταση των επιπτώσεων της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους, σε οργανωσιακό, πολιτικό, οικονομικό-δημοσιονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικουμένων. Η αναφορά στις διοικητικές δομές των σύγχρονων ευρωπαϊκών Κρατών σε όλα τα επίπεδα και την επίδραση αυτών, στον τρόπο άσκησης και στην ποιότητα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της ανάπτυξης του Κράτους. Η παρουσίαση του «διοικητικού φαινομένου» στα πλαίσια της σύγχρονης «διοικητικής μεταρρύθμισης», αλλά και των μορφών ελέγχου της διοικήσεως (εσωτερικός, ενδιάμεσος και εξωτερικός) στα πλαίσια της σύγχρονης διοίκησης του Κράτους, σε σχέση και με τις μορφές ελέγχου στα λοιπά Κράτη, ιδίως της Ε.Ε. Η επίδραση που ασκεί η Ε.Ε. στη διαμόρφωση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόσο υπό τη θεσμική άποψη, όσο και από την άποψη της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης προς την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Α΄, συγγραφέας Λάμπρος Π. Μπαμπαλιούτας, εκδ. Σάκκουλας.