Κωδικός Αριθμός: 700065

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ

Διδάσκοντες: Νικολόπουλος Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής
Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύγκριση διαφόρων κρατικών θεσμών σε άλλα Συντάγματα, η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα Συντάγματα των χωρών της Δύσης και η συγκριτική εξέταση αυτών. Αναλύονται επίσης: Αντιπροσωπευτικό και ημιαντιπροσωπευτικό σύστημα. Έννοια και διακρίσεις. Οι θεσμοί της λαϊκής νομοθετικής και συνταγματικής πρωτοβουλίας στην Ελβετία και τις αμερικανικές Πολιτείες (States). Η έννοια άμεσης, έμμεσης και μικτής δημοκρατίας. Έννοια και μορφές δημοψηφίσματος. Ο θεσμός της λαϊκής αρνησικυρίας και οι θεσμοί ελέγχου των πράξεων των κυβερνώντων. Ατομική ανάκληση δημόσιου λειτουργού. Συλλογική ανάκληση Βουλής ή κυβέρνησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ο Θεσμός της Λαϊκής Νομοθετικής και Συνταγματικής Πρωτοβουλίας, συγγραφέας: Ηλ. Νικολόπουλος, εκδ. Σάκκουλας.

Η νομική θεωρία της επανάστασης, συγγραφέας Πολυξένη Παπαδάκη, 2014, σε ελεύθερη πρόσβαση από το σύστημα «Πάνδημος» της βιβλιοθήκης του Παντείου.