Κωδικός Αριθμός: 700213

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΠ

Διδάσκοντες: Κριάρη Ισμήνη, Καθηγήτρια
Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα διερευνά τη σχέση δικαίου και τεχνολογίας, ιδίως στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογικής διακινδύνευσης. Σε ένα πρώτο, γενικό μέρος εξετάζεται η αλληλεπίδραση δικαίου και τεχνικής υπό τη μορφή, αφενός, της δικαιικής τεχνικής και, αφετέρου, του δικαίου της τεχνικής. Σε εμβάθυνση της δεύτερης αυτής μορφής και με αναφορά σε ζητήματα, όπως ο ρόλος της απόδειξης του αιτιώδους συνδέσμου στον καταλογισμό τεχνολογικών ζημιών, η διαδικασία τυποποίησης και πιστοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, η αποτίμηση τεχνολογίας και άλλα ζητήματα προπάντων συνταγματικού, διοικητικού και κοινοτικού δικαίου αναλύονται πτυχές του διττού χαρακτήρα του δικαίου (α) ως μηχανισμού, που καθιστά κανονιστικά δυνατή την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας, και (β) ως μηχανισμού διαχείρισης και πρόληψης τεχνολογικών διακινδυνεύσεων. Το δεύτερο, ειδικό μέρος ασχολείται με ζητήματα θέσης και εφαρμογής του δικαίου στα πεδία της σχέσης του με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και με τη βιοτεχνολογία και βιοϊατρική. Εδώ δίνεται η δυνατότητα ανάληψης και παρουσίασης από τους φοιτητές εργασιών με ειδικότερα θέματα, που επιλέγονται από έναν ευρύ κατάλογο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη, Τεχνολογία και Κοινοβούλιο. Ο θεσμικός ρόλος και το έργο των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και των Γραφείων Αποτίμησης Τεχνολογίας, εκδ. Σάκκουλα.