Κωδικός Αριθμός: 700193

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας
Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Ο σύγχρονος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή Περιφερειών). Αρμοδιότητες, Διοίκηση Ο.Τ.Α.. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α.. Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.. Άσκηση Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης. Επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ. Δημοτικές, Κοινοτικές Επιχειρήσεις, προγραμματικές συμβάσεις κ.λπ. Η διαπραγμάτευση , η διαφάνεια και η συμμετοχική διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι διοικητικές ικανότητες των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δομή των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεντρωτικό, Αποκεντρωτικό Σύστημα Δημόσιας Διοίκησης. Έλεγχος στο πρόσωπο και στις πράξεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόμος Ι, συγγραφέας: Ε. Μπέσιλα-Βήκα, εκδ. Σάκκουλας.