Κωδικός Αριθμός: 700184

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ

Διδάσκουσες: Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα εξετάζεται η ελληνική τουριστική πολιτική, τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης, η εξέλιξη και το επίπεδο ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα. Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση, και διαχείριση προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Επισημαίνονται οι θετικές και αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, αναλύεται το θεσμικό του πλαίσιο και διερευνάται η συμβολή του στην Περιφερειακή  και Οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος αναπτύσσονται όλες οι εναλλακτικές  – ειδικές μορφές τουρισμού καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, παρουσιάζεται και η  πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρισμό, οι  Ευρωπαϊκές δράσεις υπέρ του Τουρισμού, οι Διεθνείς Τουριστικοί Οργανισμοί, η σπουδαιότητα της Τουριστικής Εκπαίδευσης και η   προβολή του τουριστικού προϊόντος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού , συγγραφέας Μ. Βενετσανοπούλου, εκδ. Interbooks.