Κωδικός Αριθμός: 700114

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκοντες: Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο εν λόγω μάθημα εξετάζονται ζητήματα του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κυρίως μέσα από το ενωσιακό δίκαιο, ενώ δίνεται έμφαση στο δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται ζητήματα που σχετίζονται με το σύνολο των τραπεζικών συμβάσεων, όπως λ.χ. το γενικό και ειδικό τραπεζικό απόρρητο, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των τραπεζών, η χρήση προδιατυπωμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών, ενώ αναλύονται μια σειρά από τραπεζικές εργασίες και ειδικότερες μορφές τραπεζικών συμβάσεων, όπως λ.χ. η καταναλωτική πίστη, οι καταθετικές συμβάσεις, οι σύγχρονες μορφές πιστώσεων και εξασφαλίσεων αυτών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλας.

Ν. Ρόκας – Χρ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου – Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.