Κωδικός Αριθμός: 700081

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΕ

Διδάσκων: Χάνος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παράδοση αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία του δικαίου ως κλάδο της πρακτικής φιλοσοφίας και στοχεύει στην εξοικείωση με τα φιλοσοφικά θεμέλια ιδίως του δημοσίου δικαίου. Η ενασχόληση με το ζήτημα της αξίωσης του δικαίου να είναι «δίκαιο» και της θεμελίωσής του (θεωρίες του φυσικού και του ελλόγου δικαίου, θετικιστικές θεωρίες, μεταθετικισμός) αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της παράδοσης. Επιδιώκεται η γνωριμία με θεωρίες, όπως η αρεταϊκή ηθική, ο φιλελευθερισμός και η ελευθεριοκρατία, ο ωφελιμισμός και η δεοντοκρατία. Ειδικότερα ζητήματα αποτελούν η σχέση του δικαίου με την ηθική και την πολιτική (και, αντίστοιχα, της Φιλοσοφίας του δικαίου με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία), καθώς και η σχέση της Φιλοσοφίας του δικαίου με τη σύγχρονη Θεωρία του δικαίου και την Κοινωνιολογία του δικαίου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Michael Sandel, Δικαιοσύνη. Τι είναι το σωστό;, μετάφρ. Αλ. Κιουπκιόλης, εκδ. Πόλις.

Ιωάννης Στράγγας, Φιλοσοφία του δικαίου, τ. 1, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.