Κωδικός Αριθμός: 700130

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Αποστόλου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων διατάξεων σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και των λοιπών φόρων, άμεσων και έμμεσων, που σχετίζονται με τη Ανώνυμη Εταιρεία και τη λειτουργία της. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 1. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λογιστικός προσδιορισμός του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος). 2. Πηγές εισοδημάτων (εισόδημα από ακίνητα, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή). 3. Λοιπές φορολογίες (φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων, η φορολογία των αμοιβών του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας). 4. Ο φόρος εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρείας (ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος, εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων, φορολογική ζημιά και μεταφορά της, ζημιές εμπορικών επιχειρήσεων, η καταβολή του φόρου εισοδήματος, παρακρατήσεις φόρων). 5. Φόροι επί ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί αυτών (φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ΦΠΑ επί ακινήτων, φόροι αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτου, ενιαίο τέλος ακινήτων).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Λ. Κόντος-Μάναλης, Η φορολογία των επιχειρήσεων, εκδ. Σάκκουλας.