Κωδικός Αριθμός: 700120

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΠ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων, τα χαρακτηριστικά τους και τους κανόνες αποτίμησης τους. Τα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΧΠ), αποτελούν βασικά περιουσιακά στοιχεία και μορφές επενδύσεων. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), στη θεωρία κεφαλαιαγοράς (capital market theory) και στην υπόθεση αποτελεσματικών αγορών (efficient market hypothesis). Τέλος, αναλύονται τα Παράγωγα Προϊόντα και πιο συγκεκριμένα, τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts), τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (future contracts), τα Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option contracts) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής (swaps). Για την καλύτερη κατανόηση και αντιστοιχία των χρηματοοικονομικών εννοιών και θεωριών με την πράξη, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μαλινδρέτου, Β., Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, εκδ. Παπαζήση.

Λαζαρίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies) Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.