Κωδικός Αριθμός: 700106

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ

Διδάσκων: Κόρδας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει επαρκή κατανόηση στο θεματικό πεδίο των επενδύσεων και των μορφών  χρηματοδότησης, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο των επενδύσεων, που πραγματοποιούνται με απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (assets) σε υλική μορφή (real assets) ή με δημιουργία χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων (financial assets), μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι μελλοντικοί επενδυτικοί στόχοι (investment goals/objectives). Παράλληλα, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ άμεσης και έμμεσης επένδυσης, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης (external financing).

Οι περιορισμένοι πόροι, αλλά και η παράμετρος του χρόνου (resources/time constraints) θέτουν θέμα κατάλληλης επιλογής των επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους επενδυτές (βελτιστοποίηση του αποτελέσματος), με συνθήκες περιορισμένων πόρων και αβεβαιότητας.

Η διδασκαλία επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηριστικά και το περιβάλλον των επενδύσεων καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις (πρόβλημα της αντιπροσώπευσης και εταιρική διακυβέρνηση) και στα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των επενδύσεων για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων από τον επενδυτή. Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές και τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης και τις χρηματοοικονομικές αγορές (χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων) όπου συναλλάσσονται οι επενδυτές, προκειμένου να υλοποιήσουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Τέλος, αναλύονται οι έννοιες αποτίμησης αξίας, το κόστος κεφαλαίου, η θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης και η μερισματική θεωρία και πολιτική.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία