Κωδικός Αριθμός:            700023

Εξάμηνο Σπουδών:          Ε΄, ΥΠ.

Διδάσκων:                          Α. Τσάμης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις λογιστικές έννοιες που αποτέλεσαν πεδίο μελέτης κατά τη διάρκεια του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι. Αναλυτικά, στα πλαίσια του μαθήματος, θα διδαχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Αποθέματα: Απογραφή, Συστήματα παρακολούθησης αποθεμάτων (Διαρκής και Περιοδική απογραφή), κόστος πωληθέντων, Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, Αποτίμηση αποθεμάτων (κατά τα ΕΛΠ), Λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων, Κόστος αγοράς αποθεμάτων, Τιμολογιακή αξία, Ειδικά Έξοδα αγορών, Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων, Προσδιορισμός αποτελέσματος από την αγορά και πώληση αποθεμάτων, Λογαριασμός Μικτού Αποτελέσματος.
  2. Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία: Ακινητοποιήσεις, Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια, Λογιστικός χειρισμός επέκτασης- προσθήκης- βελτίωσης-συντήρησης & επισκευών, Aπόκτηση Παγίων (Κόστος κτήσεως Eνσώματων & Άυλων Παγίων), Εκμετάλλευση Παγίων (Αποσβέσεις-Γενικές αρχές λογισμού αποσβέσεων), Απομάκρυνση Παγίων (Πώληση, Ανταλλαγή, Καταστροφή), Συμμετοχές (Σχέσεις μητρικής –θυγατρικής).
  3. Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία: Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Πελάτες, επισφαλείς απαιτήσεις, Γραμμάτια εισπρακτέα (Αξιοποίηση, είσπραξη), Mεταβατικοί λογαριασμοί, Εξοδα επόμενων χρήσεων, Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα.
  4. Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Πρoβλέψεις (Σχηματισμός-Χρησιμοποίηση) Δημιουργία Υποχρεώσεων (από εμπορικές πιστώσεις, από Τραπεζικά Δάνεια, από διάφορες πιστώσεις) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού.
  5. Έξοδα και ζημιές, Έσοδα και κέρδη.
  6. Εισαγωγή στο κύκλωμα των Λογαριασμών Τάξεως και της Λογιστικής του Συναλλάγματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τσάμης Α., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος ΙΙ (Ειδικά λογιστικά θέματα) – Ελεύθερης πρόσβασης στο «ΠΑΝΔΗΜΟΣ».