Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/1359/10-10-2014]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Κοινωνιολογία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου, Δίκαιο & Τεχνική

Γραφείο: Νέο Κτίριο, Γρ. Γ11

Τηλέφωνο210-920 1715

E-mail: chanton@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν συνεννόησης

Ο Αντώνης Χάνος είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου διδάσκει από το 2013. Νομικές σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική επιστήμη, τη Φιλοσοφία και την Κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο Westphälische Wilhelms-Universität του Münster της Γερμανίας, της Νομικής Σχολής του οποίου είναι διδάκτωρ. Δίδαξε στη Νομική Σχολή του Technische Universität Dresden, Γερμανία (1995-2001), στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1999 και 2001-2008) και στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου (2001-2013), καθώς και στην Αστυνομική Ακαδημία (από το 2001).

Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου, της Θεωρίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, του Δημοσίου Δικαίου (κυρίως του Συνταγματικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου), καθώς και της σχέσης δικαίου και τεχνικής. Έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία στη γερμανική γλώσσα και μεγάλο αριθμό επιστημονικών μελετών και άρθρων στην ελληνική, τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις σε αυτές τις γλώσσες. Είναι συνεπιμελητής έξι συλλογικών τόμων και μέλος της εκδοτικής ομάδας του γερμανικού περιοδικού «RECHTSTHEORIE. Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Allgemeine Rechts- und Staatslehre, Kommunikations-, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts».

Έχει διδάξει σε τρεις Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, δύο από τις οποίες έχει συνιδρύσει: στην Κατεύθυνση «Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του δικαίου» (Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, 2005-2013), στην Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (από το 2014), καθώς και στην Κατεύθυνση «Νομικός Πολιτισμός» (του ίδιου Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 2012 και 2013). Είναι επίσης διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.